Residus procedents de demolició i construcció

Dades prèvies

Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
* Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB núm. 141, de 23-11-2002)
*
*
*

*
*
*
*

Adreça fiscal del Promotor
1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Tipologia *
ResidusI. Volum (m³/m²)I. Pes (t/m²)Volum (m³)Pes (t)
170102 - Obra de fàbrica
170101 - Formigó i morters
170802 - Materials petris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - Vidres
170203 - Plàstics
170302 - Betums
170904 - Altres
TOTAL
2. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de CONSTRUCCIÓ
Tipologia *
Superfície total construïda/reformada *
Procedència *
  • 2A. Fonamentació i estructura
  • 2B. Tancaments
  • 2C. Acabats
ResidusI. Volum (m³/m²)I. Pes (t/m²)Volum (m³)Pes (t)
170101 - Formigó
170103 - Material ceràmic
170407 - Metalls barrejats
170201 - Fusta
170203 - Plàstic
150101 - Envasos paper i cartró
TOTAL
ResidusI. Volum (m³/m²)I. Pes (t/m²)Volum (m³)Pes (t)
170101 - Formigó
170103 - Material ceràmic
170407 - Metalls barrejats
170201 - Fusta
170203 - Plàstic
170904 - Barrejats
150101 - Envasos paper i cartró
TOTAL
ResidusI. Volum (m³/m²)I. Pes (t/m²)Volum (m³)Pes (t)
170101 - Formigó
170103 - Material ceràmic
170802 - Guix
170201 - Fusta
170203 - Plàstic
170904 - Barrejats
150101 - Envasos paper i cartró
TOTAL
3. Avaluació dels residus procedents d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generen residus)

ResidusVolum (m³)Densitat de ref. (T/m³)Pes (t)
170504 - Terres i pedres (inert)
170302 - Barrejes bituminoses
170405 - Ferro i acer
170203 - Plàstics
170904 - Barrejats de construcció
TOTAL
4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
* Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB núm. 141, de 23-11-2002)

1. Els desmunts i terres no contaminades es poden destinar directament a la restauració de pedreres, per decisió del promotor i/o constructor, amb l'autorització de la direcció tècnica.
2. Condicions d'aplicació del punt 1: a) que estigui previst o per decisió del director d'obra. b) que es comuniqui al Consell de Mallorca. Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra.
Avaluació dels residus
  • 4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals
  • 4B. Procedents d'excavació de farciments
ResidusKg/m³Kg
170504 - Grava i sorra compactes
170504 - Grava i sorra soltes
010409 - Argila
Altres
ResidusKg/m³Kg
200202 - Terra vegetal
170504 - Terraplè
170504 - Pedraplè
Altres
Kg/m³ T
TOTAL EXCAVAT

(reutilització en la pròpia obra, altres usos...)
T

T

Quantitat total de residus generats a l'obra

T

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant l'execució de l'obra

Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra
T
Es preveu la separació i l'emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (aplicació obligatòria en totes les ocasions)
Es preveu la separació en obra de residus inerts? (residus ceràmics, restes de formigó, terres i similars)

Valoració econòmica del cost d'una gestió adequada dels residus generats


t


€/T
125 % x total x tarifa =
import de la fiança x 2 % (màx. 36,06 €) =

Empram galetes pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació. Si continua amb la navegació, entendrem que accepta el seu ús